Reported speech

posted on 20 Dec 2008 14:28 by srithong2008

 

Direct Speech       คือการนำคำพูดจริงๆของผู้พูดไปเล่าให้ผู้อื่นฟังโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

Indirect Speech    คือการนำคำพูดของผู้พูดไปเล่าให้ผู้อื่นฟังโดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคำพูด

                                ของผู้เล่าเอง

                Direct Speech      :  Dang said, “ I shall go.”

                Indirect Speech    :  Dang said that he would go.

 

การเปลี่ยนประโยค    Direct Speech  ให้เป็น  Indirect Speech   มีหลักการ

เปลี่ยนที่สำคัญ  4 อย่าง คือ

 

1.        เปลี่ยนแปลงกริยานำ

2.         เปลี่ยนแปลงTense

3.        เปลี่ยนแปลงสรรพนามบุคคล

4.        เปลี่ยนแปลงถ้อยคำแสดงระยะทางจากใกล้ให้ไกล และเปลี่ยนแปลงคำบอกเวลา

 

·       เปลี่ยนแปลงกริยานำในประโยคบอกเล่า

              เปลี่ยน                     said                         เป็น                        said that

                                             say(s)                     เป็น                        say(s)  that

                                             said  to                   เป็น                        told……..that

                                             say(s)  to               เป็น                        tell(s) ….. that

 

 

·       เปลี่ยนแปลงTense

ถ้ากริยาในประโยคนำเป็น Present Simple  ไม่ต้องเปลี่ยน  tense  ในประโยคตาม

ประโยคนำ                                                   ประโยคตาม

Direct Speech      :  Dang say,                           “ I have been reading for two hours.”

Indirect Speech    :  Dang says  (that)              he has been reading for two hours.

 

ถ้ากริยาในประโยคนำเป็น Past   กริยาในประโยคตามต้องเปลี่ยนเป็น  past   ด้วย

                                               

Direct Speech

Indirect Speech

Present Simple

Past Simple

Present Continuous

Past Continuous

Present Perfect

Past Perfect

Past Simple

Past Perfect

will

shall

may

can

would

should

might

could

 

ประโยคนำ                                                   ประโยคตาม

Direct Speech      :  Dang said to me,                         “ I have been reading for two hours.”

Indirect Speech    :  Dang told me  (that)                    he had been reading for two hours.

 

Note    ถ้ากริยาในประโยคนำเป็น Past   กริยาในประโยคตามเป็น Present  ก็ได้ถ้าหากประโยคตามเป็นความจริง

 

Direct Speech      :  Dang said to me,                         “ The earth moves round the sun.”

Indirect Speech    :  Dang told me  (that)                   the earth moves round the sun.

 

 

 

 

·       เปลี่ยนแปลงถ้อยคำแสดงระยะทางจากใกล้ให้ไกล และเปลี่ยนแปลงคำบอกเวลา

 

Direct Speech

Indirect Speech

here

now

today

tomorrow

yesterday

last night

ago

this , these

 

there

then

that day

the next day / the following day

the day before /the previous day

the night before

before

that, those

 

  He said, “ this is the house where I lives.”

  He said (that) that was the house where he lived.

 

 He said to me, “ I saw her here yesterday.”

 He told me (that) he had seen her there the day before.

 

edit @ 20 Dec 2008 14:39:33 by srithong2008

edit @ 20 Dec 2008 14:45:27 by srithong2008

Modal Verb

posted on 20 Dec 2008 14:01 by srithong2008

                            Modals  of deduction                

Modals of deduction เป็นกริยาช่วยซึ่งนำมาใช้ร่วมกับคำกริยาหลัก

และต้อง  คำนึงถึงสถานการณ์ด้วย เพราะคำกริยาเหล่านี้จะมีความหมาย

ตามแต่สถานการณ์ที่ใช้    

 

1.   Can , Could   

Can แปลว่า สามารถ มีความหมายเหมือนกับ  ‘to be able to’

และอาจใช้แทนกันได้                                                

-   I can speak French.   หรือ   I am able to speak French.          

ข้อควรจำ  

1.       Can ไม่มีรูปเป็น Perfect  หรือ Future Simple Tense ดั

งนั้นถ้าจะใช้ canในรูป Tense ดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนมาใช้รูป ‘to be able to’  

2.      ใน Past Simple Tense นิยมใช้  ‘to be able to’ แทน  I could 

เพราะ   I could  อาจมีความหมายเป็น Present หรือ Future ก็ได้  

3.       แม้ can ไม่มีรูป Future ก็ตาม แต่สามารถใช้ ในความหมายที่เป็น

Future ได้ โดยมากมักมี Adverb of Time กำกับไว้ด้วย    

 

วิธีการใช้  Can   &